Зразок Договіру про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками приватного домогосподарства Споживача

Договір № ________________

про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками приватного домогосподарства Споживача

(Договір про користування електричною енергією від _______ № ________)

 

___________                                                                                                              «____»__________201_р.

 

 

___________________________________________________, що здійснює діяльність на підставі ліцензії на постачання електричної енергії _______________, далі Електропостачальник, в особі __________________ що діє на підставі довіреності від_________________з однієї сторони, та _____________, далі – Споживач, що діє на підставі паспорту серії ___________, виданого _____________ з іншої сторони, що зареєстрований за адресою: _________________, (далі — Сторони), уклали цей Договір про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками приватного домогосподарства Споживача (далі – Договір). Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про електроенергетику», Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357 із змінами та доповненнями, Порядком продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 27.02.2014 №170 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 25.02.2016 №229, зареєстрованої у Міністерстві юстиції 24.03.2016 за №442/28572 (далі- Порядок).

 

 1. Предмет Договору

1.1. Споживач продає Електропостачальнику електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об’єктом електроенергетики (генеруючою установкою) приватного домогосподарства, а саме: __________________________, що належить йому на правах ______________________________.

 

Характеристики генеруючої установки Споживача:

 • місце встановлення: на даху / на фасаді (непотрібне закреслити);
 • величина встановленої потужності  кВт;
 • номінальний струм ввідного пристрою  А;
 • ступінь напруги  кВ;
 • параметри якості виробленої електричної енергії відповідають ДСТУ ГОСТ 13109-97.

1.2. Електропостачальник оплачує Споживачу вартість купленої електричної енергії, яка безпосередньо відпущена в електричну мережу Електропостачальник а, за «зеленим» тарифом, встановленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор), у обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії даним приватним домогосподарством, на умовах, передбачених цим Договором.

 

 1. Права та обов’язки Сторін

2.1. Електропостачальник має право:

— перевіряти справність розрахункового засобу (засобів) обліку, знімати покази засобу (засобів) обліку відповідно до умов Договору, проводити обстеження генеруючих установок даного приватного домогосподарства або ініціювати проведення такого обстеження Держенергонаглядом;

— встановлювати технічні засоби, які обмежують величину видачі потужності з мереж приватного домогосподарства у межах, передбачених Договором;

— вимагати від Споживача відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними під час виробництва чи споживання електричної енергії;

— тимчасово припиняти купівлю виробленої генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства електричної енергії без згоди Споживача у разі виявлення Електропостачальником пошкодження засобу обліку, його неправильної роботи чи пошкодження або відсутність пломб на ньому з вини Споживача та у разі порушення Споживачем п.3.3. даного Договору.

2.2. Електропостачальник зобов’язаний:

— купувати у Споживача електричну енергію, якісні характеристики якої відповідають параметрам, визначеним державними стандартами України, за «зеленим» тарифом, встановленим Регулятором, у обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії даним приватним домогосподарством, згідно з умовами цього Договору;

— щомісяця знімати покази приладу (приладів) обліку відповідно до умов Договору та
— за ініціативою Споживача проводити обстеження генеруючих установок даного приватного домогосподарства або ініціювати проведення такого обстеження Держенергонаглядом;

— проводити не менш як один раз на 6 місяців контрольний огляд засобу (засобів) обліку;

— організовувати канали зв’язку та обміну даними вузла обліку побутового споживача з АСКОЕ електропередавальної організації та здійснювати обробку цих даних;

— надавати Споживачу Звіт про покази засобу обліку, обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії протягом 3 робочих днів  після закінчення розрахункового періоду;

— проводити планову повірку, ремонт і заміну приладів обліку даного приватного домогосподарства у терміни, встановлені нормативно-технічними документами;

— ознайомити Споживача з Порядком та провести інструктаж щодо безпечної експлуатації приладів обліку та генеруючих установок;

— щоквартально розміщувати на офіційному сайті Електропостачальника інформацію про величину «зеленого» тарифу для приватних домогосподарств та, не пізніше ніж за п’ять днів до введення їх у дію, повідомляти про ці зміни Споживача письмово, у спосіб визначений у Договорі, а саме: поштовим відправленням, електронним листом, СМС-повідомленням, інше.

2.3. Споживач має право на:

— отримання від Електропостачальника оплати за «зеленим» тарифом, встановленим Регулятором, відпущеної Електропостачальнику електричної енергії в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством Споживача, згідно підписаного Сторонами Акту приймання-передавання товару (електричної енергії);

— відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав;

— контроль правильності знімання Електропостачальником показів засобу (засобів) обліку та оформлення платіжних документів Електропостачальником.

2.4. Споживач зобов’язаний:

— продавати Електропостачальнику за «зеленим» тарифом електричну енергію, що вироблена генеруючою електроустановкою даного приватного домогосподарства, якісні характеристики якої відповідають параметрам, визначених державними стандартами України, та в обсягах, що перевищують місячне споживання електроенергії даним приватним домогосподарством Споживача, відповідно до умов даного Договору, згідно з підписаним Сторонами Актом приймання-передавання товару (електричної енергії);

— підписувати наданий Електропостачальником Акт приймання-передавання товару (електричної енергії) протягом 1-го календарного дня з моменту отримання;

— дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та умов даного Договору;

— забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх електроустановок, у тому числі генеруючих установок;

— забезпечувати збереження розрахункового засобу (засобів) обліку та пломб на них у разі розміщення засобу (засобів) обліку на території приватного домогосподарства Споживача;

— повідомляти Електропостачальника про всі зміни технічного чи організаційного характеру, що впливають на виконання умов цього Договору негайно з моменту їх виникнення;

— невідкладно повідомляти Електропостачальника про недоліки в роботі засобу (засобів) обліку;

— забезпечувати доступ представникам Електропостачальника після пред’явлення ними службових посвідчень до засобу (засобів) обліку для обстеження, ремонту, заміни та інше.

— у разі зміни величини встановленої потужності, зазначеної у п. 1.1 договору, шляхом встановлення нової генеруючої установки (генеруючих установок) у приватному домогосподарстві, повідомити Електропостачальника про такі зміни заявою-повідомленням не пізніше, ніж за три робочих дні та надати документи, передбачені пунктом 1.5 розділу І Порядку.

 

3.Облік електричної енергії

3.1. Для розрахунків за спожиту та вироблену понад власне споживання приватним домогосподарством Споживача електричну енергію використовується вузол обліку, характеристики якого дозволяють одночасно обліковувати обсяги відпущеної в електричну мережу Електропостачальника та отриманої з електричної мережі Електропостачальника електричної енергії або сальдо перетоків отриманої та відпущеної електричної енергії за календарний місяць.

Вузол обліку має інтерфейс дистанційного зчитування даних для роботи в складі АСКОЕ Електропостачальника. Відомості про засіб (засоби) обліку зазначаються у Додатку 3 до даного Договору.

3.2. Обсяг проданої Споживачем електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими електроустановками приватного домогосподарства Споживача, визначається відповідно до показів засобу обліку та на підставі Акта прийому-передачі товару (електричної енергії), форма якого наведена в Додатку 2 до даного Договору.

3.3. Обсяг відпущеної Споживачем в електричну мережу Електропостачальника у розрахунковому періоді електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими електроустановками приватного домогосподарства Споживача, не повинен перевищувати гранично допустиме значення, визначене як добуток величини встановленої потужності інвертора приватного домогосподарства та загальної кількості годин у відповідному розрахунковому періоді (кількість календарних днів на 24 години).

Гранично допустиме значення електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими електроустановками приватного домогосподарства та переданої Електропостачальнику становитиме – _________ кВт*год.

3.4. На момент початку (першого числа місяця, наступного за місяцем укладення даного договору) продажу електричної енергії Споживачем, Сторони даного Договору знімають покази засобу (засобів) обліку, про що складається Звіт про покази засобу обліку, обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії, форма якого наведена у Додатку 1 до даного Договору.

 

 1. Умови та порядок оплати

4.1. Прийняти величину «зеленого» тарифу для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує
30 кВт, та введені в експлуатацію, у розмірі, визначеному Постановою НКРЕКП від 29.12.2016 № 2382. Після 1 січня 2030 року Електропостачальник закуповує у споживача електричну енергію за тарифом, установленим відповідно до вимог чинного законодавства України.

На дату введення в експлуатацію генеруючої установки ___.______.201__р. «зелений» тариф за цим договором становить ________ коп/кВт*год (без ПДВ).

Сторони погодились, що, у разі внесення змін та/або прийняття Регулятором інших тарифів, для проведення взаєморозрахунків Сторони використовують нові та /або змінені тарифи.

4.2. Розрахунковим періодом для проведення взаєморозрахунків між Сторонами є календарний місяць.

4.3. Електропостачальник щомісяця зчитує покази засобу обліку з АСКОЕ станом на 24-00 години останнього дня розрахункового періоду (календарного місяця), та надає Споживачу Звіт про покази засобу обліку, обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії (Додаток 1 до даного Договору).

4.4. Для підтвердження обсягів електричної енергії, яка безпосередньо відпущена в електричну мережу Електропостачальника, Електропостачальником складається Акт прийому-передачі товару (електричної енергії), який надається на підписання Споживачу разом зі Звітом про покази засобу обліку, обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії протягом 1-го робочого дня після закінчення розрахункового періоді. Споживач повертає Електропостачальнику підписаний Акт протягом 1-го календарного дня з моменту отримання.

Акт складається у двох примірниках, по одному для кожної Сторони та є підставою для взаєморозрахунків.

4.5. Якщо засіб обліку тимчасово не працює у складі АСКОЕ електропередавальної організації, Електропостачальник здійснює контрольне знімання показів засобу обліку протягом 1-го робочого дня після закінчення розрахункового періоду.

Покази засобу обліку фіксуються у Звіті про покази засобу обліку, обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії (Додаток 1 до даного Договору) та між Споживачем та Електропостачальником складається Акт прийому-передачі товару (електричної енергії), який підписується уповноваженими представниками Сторін протягом 1 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.

Акт складається у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін та є підставою для взаєморозрахунків. За необхідності, до Акта додається роздруківка з пам’яті лічильника про обсяги та напрямки перетоків електричної енергії за відповідний розрахунковий період.

4.6. У разі виявлення однією із Сторін порушень умов Договору іншою стороною, за які законодавством передбачене застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію або вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт складається у присутності представників обох Сторін Договору в двох примірниках. Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акта, має право внести до акта свої зауваження. Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов’язана

попередити іншу сторону про необхідність складання акта. Інша сторона не може без поважних причин відмовитись від складання та підписання акта. У разі відмови відповідальної сторони від підписання акта (участі у його складанні) в акті робиться запис про відмову. У цьому разі акт вважається дійсним, якщо на місці його складання підписали не менше трьох уповноважених представників Електропостачальника або Споживач і два свідка (сусіди), що склали акт.

4.7. У разі виявлення Електропостачальником пошкодження засобу обліку, його неправильної роботи чи пошкодження або відсутність пломб на ньому з вини Споживача, купівля електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими електроустановками приватного домогосподарства Споживача, припиняється з першого дня розрахункового періоду, у якому було виявлено порушення, та поновлюється з дати усунення Споживачем або Електропостачальником (за рахунок Споживача) виявлених порушень.

Види порушень, терміни їх усунення, покази засобу обліку, тощо зазначаються в Акті про порушення, що складається між Споживачем та Електропостачальником та скріплюється їхніми підписами.

4.8. У разі виявлення Електропостачальником у відповідному розрахунковому періоді перевищення граничного обсягу електричної енергії, яка безпосередньо відпущена в електричну мережу Електропостачальника, то в даному розрахунковому періоді Електропостачальник відмовляє Споживачу у купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом та надає Споживачу вимоги щодо приведення устаткування генеруючої електроустановки у відповідність до нормативно-технічних документів та умов даного Договору з зазначенням терміну їх виконання. В подальшому купівля електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими електроустановками приватного домогосподарства Споживача, поновлюється з дати усунення Споживачем виявлених порушень, що підтверджується Електропостачальником шляхом складання відповідного Акта обстеження електроустановок Споживача.

У разі невиконання Споживачем вимог Електропостачальника у встановлені терміни, Електропостачальник розриває Договір у односторонньому порядку з повідомленням Споживача не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати розірвання Договору.

4.9. Оплата за куплену у Споживача електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками в обсягах, які перевищують місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством Споживача, здійснюється Електропостачальником відповідно до умов даного Договору протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання Сторонами Акта прийому-передачі товару (електричної енергії). Плату за таку електричну енергію Електропостачальник перераховує на поточний рахунок споживача, який відкритий Споживачем:

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 

4.10. Із суми доходу, що виплачується (нараховується) Споживачу в якості оплати поставленої електричної енергії, утримуються податки та збори, встановлені Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями). Плата за придбану електричну енергію перераховується Споживачу за вирахуванням обов’язкових податків та зборів.

 

 1. Відповідальність Сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за збитки, спричинені одна одній неналежним виконанням умов даного Договору відповідно до діючого законодавства України.

Сторона не несе відповідальності за шкоду, заподіяну іншій Стороні, якщо доведе, що вона виникла не з її вини, а з вини третіх осіб або внаслідок дії обставин непереборної сили.

 

 1. ФОРС – МАЖОР

6.1. Випадками форс-мажору є обставини непереборної сили (стихія, страйк, промисловий розлад, блискавка, пожежа, ураган, буря, повінь, землетрус, просідання і зсув ґрунту, нагромадження снігу або ожеледь, вибух) а також нормативні акти Уряду України, Регулятора, які забороняють або обмежують виконання зобов’язань за цим Договором).

6.2. Належним доказом наявності вказаних обставин та їх тривалості будуть довідки, письмові документи, що видаються компетентними органами, які відають контролем за виникненням таких обставин, а також закони та інші правові акти, що перешкоджають виконанню зобов’язань.

 

 1. Інші умови

7.1. Спірні питання та розбіжності щодо виконання умов цього Договору, щодо яких Сторонами не буде досягнуто згоди, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

7.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими особами та скріплюються печатками (за наявності) обох Сторін.

7.3. Споживач надає Електропостачальнику свою згоду на обробку своїх персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання, телефон тощо) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-IV.

Метою обробки та використання персональних даних, внесення їх до відповідної бази персональних даних за Договором є забезпечення реалізації відносин у сфері електроенергетики, забезпечення своєчасного задоволення потреб Споживача у електроенергії, обліку спожитої електроенергії та проведення розрахунків за надані послуги.

Згода надається на здійснення будь-яких дій відносно персональних даних, які необхідні для досягнення вищевказаної мети, у тому числі: збирання, накопичення, зберігання, знищення та інші дії у відповідності з діючим законодавством.

Зокрема, Споживач визнає та підтверджує, що у разі необхідності надання своїх персональних даних для досягнення вказаної вище мети третій особі, розпоряднику бази, а також для залучення третіх осіб, розпорядників баз, для надання послуг, Електропостачальник має право в необхідному обсязі надавати їм персональні дані Споживача, а також надавати відповідні документи, що містять персональні дані з правом цих осіб на їх обробку на підставі цієї згоди.

Також Споживач посвідчує, що ознайомлений з правами, які визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

7.4. У разі реєстрації Споживача платником податку на додану вартість (добровільно або у порядку обов’язкової реєстрації з підстав, встановлених Податковим кодексом України), Споживач зобов’язаний у 3-денний термін після такої реєстрації повідомити Електропостачальнику свій індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість для врахування у розрахунках за поставлену електричну енергію та при оформленні первинних бухгалтерських та податкових документів. Сторони при цьому зобов’язуються у строк протягом не більше 10 календарних днів укласти додаткову угоду до Договору, якою уточнити питання суми розрахунків та обміну електронними податковими документами.

 

 1. Строк дії Договору

8.1. Цей Договір укладається до 31.12.201___, набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку дії Договору жодною із сторін не буде заявлено про відмову від цього Договору, але термін дії даного Договору не повинен перевищувати термін дії Договору про користування електричною енергією, укладеного між Споживачем та Електропостачальником.

Допускається дострокове розірвання цього Договору:

—  за згодою Сторін шляхом підписання відповідної Додаткової угоди;

— в односторонньому порядку з ініціативи Електропостачальника, оформленого у вигляді письмового повідомлення про розірвання договору, що має бути відправлено Споживачу не пізніше 15-ти календарних днів до дати розірвання, зазначеної Електропостачальником в повідомленні про розірвання Договору.

8.2. Додатки «Звіт про покази засобу обліку, обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії», «Акт приймання-передавання товару (електричної енергії)», «Дані про прилади обліку Споживача», а також однолінійна схема підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням мережевого інвертора (або однолінійна схема підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням гібридного інвертора) є невід’ємними частинами цього договору.

8.3. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в Електропостачальника, а другий — у Споживача.

8.4. Споживач ознайомлений з Порядком та прослухав інструктаж щодо безпечної експлуатації приладів обліку та генеруючих установок _________________________________________________________.

(підпис Споживача)

 

 1. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

 

 

Електропостачальник:                                                       Споживач:  

   
____________________________________(підпис, П.І.Б.)                         _________________________________(підпис, П.І.Б.)
15.05.2017р. «___»______________________2017р.
М.П. Б.П.

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Договору про купівлю-продаж електричної енергії,

виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками приватного домогосподарства

від «___»______201__р.  № ____________________

 

 

Звіт про покази засобу обліку,

обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії

у _________________ місяці 20__ року

______________________________________________________________________________

(назва та адреса об‘єкта Споживача, прізвище, ім’я, по батькові Споживача)

 

№ з/п Номер, тип приладу обліку Тип вимірювання Показники лічильників

(актив-прийом/видача)

Коефіцієнт обліку Усього,

кВт*год

попередні поточні різниця
    Прийом, пік
З Р А З О К
       
    Прийом, н/пік          
    Прийом, ніч          
    Видача, пік          
    Видача, н/пік          
    Видача, ніч          
    Сальдо          

 

 

За результатами знятих показів:

Споживач оплачує Електропостачальнику електроенергію в обсязі _____________________ кВт·год

 

Електропостачальник оплачує Споживачу електроенергію в обсязі ____________________ кВт·год

 

 

 

Споживач: Електропостачальник:
__________________________________
_______________________________
 
_________________________ ____________________________
«___»______________________201__р. «___»______________________201__р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Договору про купівлю-продаж електричної енергії,

виробленої з альтернативних джерел енергії

генеруючими установками приватного домогосподарства

від «___»______201__р.  № ______________

 

АКТ

приймання-передавання товару (електричної енергії)

 

м. Київ                                                                                                                      «___» _________ 20__ р.

 

Цей акт складений про те, що згідно з Договором про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватного домогосподарства Споживача від «___» ____________ 20__ р. №_______________ (далі — Договір), Споживачем ________________________________________________________________ передано,

(ПІБ)

а ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (Електропостачальником) прийнято у розрахунковому періоді ______________________20__ року ___________ кВт·год електричної енергії (далі — товар) на суму:

 

 

Обсяг,

кВт . год

«Зелений» тариф,

грн./кВт . год

Вартість,

грн.

З Р А З О К

 

Товар поставлений у строки, встановлені Договором. Прийнятий Електропостачальником товар (електрична енергія) відповідає показникам якості електричної енергії та нормам, встановленим державними стандартами. Електропостачальник не має жодних претензій до прийнятого ним товару (електричної енергії).

Відповідно до п. 4.10 Договору про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватного домогосподарства, перерахуванню на поточний рахунок Споживача підлягає розрахована вартість електричної енергії обов’язкових податків та зборів згідно чинного законодавтсва..

Цей акт складений у двох примірниках — по одному для кожної зі Сторін, що його підписали та є підставою для проведення взаєморозрахунків між Сторонами.

 

 

 

Споживач: Електропостачальник:
__________________________________
_______________________________
 
_________________________  

підпис

____________________________
«___»______________________201__р. «___»______________________201__р.
 

 

 

 

 

Додаток 3

до Договору про купівлю-продаж електричної енергії,

виробленої з альтернативних джерел енергії

генеруючими установками приватного домогосподарства

від «___»______201__р.  № _________________

 

 

Дані про прилади обліку Споживача

 

 

Лічильник: ______________ № __________; дата повірки: _____________;

 

встановлено пломб державної повірки ___ шт.;

 

встановлено пломби Електропостачальника №№ __________________________________________________ ____________________________________________________ у кількості ___ шт.;

 

трансформатор струму:

 

тип _______________ № ________________; дата повірки: ______________;

 

тип _______________ № ________________; дата повірки: ______________;

 

тип _______________ № ________________; дата повірки: ______________;

 

трансформатор напруги: тип ______________ № ________________; дата повірки: ______________;

 

розрахунковий коефіцієнт: 1.

 

Покази приладу обліку на «___»______201___:

А+(пік):                          , А+(напівпік):                          ; А+(ніч):                          ;

А- (пік):                          , А-(напівпік):                          ;  А-(ніч):                          ;

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживач: Електропостачальник:
__________________________________
_______________________________
 
_________________________  

підпис

____________________________
«___»______________________201__р. «___»______________________201__р.
 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *